Yoshiki Kaneda-hm

Yoshiki Kaneda, Seibu Prince Hotels Worldwide Inc